MiAK-MAK AKREDİTASYON KOŞULLARI

(Mimarlık Lisans Programları İçin)
(15.02.2021 MiAK Yönetim Kurulu’nda kabul edilmiştir.)

 

İÇİNDEKİLER:

 

ÖNSÖZ  

 

PROGRAMIN ÖZDEĞERLENDİRMESİ

MiAK’a İlk Kez Başvuran Programlar

MiAK Tarafından Daha Önce Akredite Edilmiş Olan Programlar 1. PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİ 
 1. Programın Bağlı Olduğu Kurum 
  1. Kurumun Genel Özellikleri ve Tarihçesi
  2. Kurumun Misyonu ve Vizyonu 
 2. Programın Genel Özellikleri 
  1. Programın Tarihçesi 
  2. Programın Misyonu ve Vizyonu 
 3. Program-Kurum İlişkisi
 4. Program Özdeğerlendirme Çalışmaları
 5. İlerlemelerle İlgili Rapor (Bu bölüm ilk kez başvuran programlar tarafından dikkate alınmayacaktır.)
  1. Ziyaret Takımı’nın Bulgularına Yönelik Yanıtlar
  2. MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları’ndaki Güncellemelere Yönelik Yanıtlar 
 6. Programın Yaklaşımı
  1. Mimarlık Eğitimi ve Akademik Kapsam 
  2. Mimarlık Eğitimi ve Öğrenciler 
  3. Mimarlık Eğitimi ve Meslek Ortamı
  4. Mimarlık Eğitimi ve Toplum 
 7. İnsan Kaynakları 
  1. Öğretim Elemanları 
  2. Öğrenciler 
  3. İdari Kadro8.                   Öğrenme Ortamına İlişkin Kaynaklar

  1. Fiziksel Kaynaklar
  2. Bilgi Kaynakları

9.                   Mali Kaynaklar

2.                   PROGRAMIN EĞİTİM VE ÖĞRENİM ÖZELLİKLERİ 

  1. Eğitim Dereceleri ve Müfredat 
  2. Öğrenme Ortamı ve Başarı Düzeyi 
  3. Öğrenme Kültürü 
  4. Mezunun Kazanması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler 

 

EKLER:

EK 1. TAM ve YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

EK 2. MİMARLIK EĞİTİMİ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ / Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler

EK 3. DERSLER

EK 4. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

EK 5. ÖNCEKİ ZİYARETİN ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU (Bu bölüm ilk kez başvuran programlar tarafından dikkate alınmayacaktır.)

EK 6. ÖNCEKİ ZİYARET SONRASI YILLIK RAPORLAR ve MiAK DEĞERLENDİRMELERİ (Bu bölüm ilk kez başvuran programlar tarafından dikkate alınmayacaktır.)

EK 7. KURUMUN YILLIK KATALOĞU

ÖNSÖZ 

“MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları” ve “MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri”, akredite edilecek mimarlık programının yerine getirmesi istenen gereklilikleri, Ziyaret Takımı ve program yürütücüleri tarafından uyulması ve takip edilmesi gereken minimum koşullar ile süreç adımlarını tanımlar. Bu nedenle “MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları” ve “MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri” bir diğerinin kapsamı düşünülerek birlikte değerlendirilmelidir.

MiAK, akredite edilmesi istenen bir mimarlık programından, MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları’nı sağlayan bir eğitim yaklaşımı geliştirmesini ve “Mezunların Kazanması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikleri“ sağlayacak şekilde eğitim vermesini bekler.

MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları’nın gerçekleşme biçimi ve düzeyi akredite edilmiş/edilecek programlara göre farklılık gösterebileceği gibi, koşulların karşılanması ve gerekliliklerin raporlanması da farklı olabilir. Bununla beraber programlar, MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları’na uygunluğunu tam ve doğru bilgi vererek kanıtlamakla yükümlüdür. 

 

PROGRAMIN ÖZDEĞERLENDİRMESİ 

Programın Özdeğerlendirme Raporu, akreditasyon sürecinin temel kaynağıdır. Bu rapor Türkçe hazırlanmalıdır. Ancak, program gerekli gördüğünde başka bir dilde de belge sunabilir. 

Özdeğerlendirme Raporu “Programla İlgili Genel Bilgi” ile “Programın Eğitim ve Öğrenim Özellikleri” olmak üzere iki bölümden oluşur. Her bölümün sonunda, konular “eleştiri, değerlendirme, öneri ve hedefler” bağlamında irdelenir.

Programın özdeğerlendirmesi, nesnel verileri, programın güçlü ve zayıf yanları ile fırsatları ve tehditleri tanımlamaya yarayacak eleştirel görüş, değerlendirme ve önerileri içeririr.

 

MiAK’a İlk Kez Başvuran Programlar:

MiAK, mimarlık meslek derecesi kazandıran lisans programları ile yüksek lisans ve doktora derecesi kazandıran programları bütünleşik olarak değerlendirebilir. 

Program, ilgili yasalar kapsamında, yasal organların onayı ile kurulmuş ve mezun vermiş olmalıdır.

Başvurusu kabul edilen program, öncelikle Özdeğerlendirme Raporu’nu hazırlar.

 

MiAK Tarafından Daha Önce Akredite Edilmiş Olan Programlar: 

Program, yeniden akreditasyon için, akreditasyon süresinin bitiminden altı ay önce niyet mektubunu göndermelidir. Yeni akreditasyonun başlangıç tarihine kadar program için önceki akreditasyon geçerlidir.

Akredite edilmiş bir programın Özdeğerlendirme Raporu’nun ekinde, önceki Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun kopyası (EK 5) ve önceki ziyaret sonrası MiAK’a gönderilen Yıllık Raporlar’ın kopyaları ile bu raporlarla ilgili MiAK değerlendirmeleri (EK 6) bulunmalıdır.

Programa önceki ziyaret sonucu tanınmış olan akreditasyon süresinin bitiminde MiAK’a iletilmesi gereken Özdeğerlendirme Raporu, önceki Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nda belirtilen “eksikliklere”, “sorunlu” ve “dikkat çekilen” durumlara yönelik açıklamaları içermelidir.  1. PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİ 

Bu bölümde programın ve bünyesinde yer aldığı kurumun kuruluş felsefesi, tarihçesi, misyon ve vizyonu yer alır. Programın kurum içindeki disipliner özgünlüğü ve özerkliği hakkında bilgi verilir. Kurumun, programın gelişmesi yönünde sağladığı ve sağlaması beklenen destekler değerlendirilir. 1.  Programın Bağlı Olduğu Kurum 
  1. Kurumun Genel Özellikleri ve Tarihçesi

Bu bölümde programın bağlı olduğu kurumun kısa tarihçesi ve kurumla ilgili açıklamalar yer alır.

2.                   Kurumun Misyonu ve Vizyonu 

Bu bölümde kurumun misyonuna ve vizyonuna ilişkin tanımlar ile bunların uygulamaya konulduğu, yenilendiği ve onaylandığı tarihler yer alır.2.                   Programın Genel Özellikleri 

  1. Programın Tarihçesi 

Bu bölümde programın kısa tarihçesi yer alır.2.                   Programın Misyonu ve Vizyonu 

Bu bölümde programın misyonuna ve vizyonuna ilişkin tanımlar, bunların uygulamaya konulduğu, yenilendiği ve onaylandığı tarihler yer alır.3.                    Program-Kurum İlişkisi 

Programın içinde yer aldığı akademik birim ve kurumun yönetsel örgütlenme yapısı aşağıdaki biçimde ele alınır. 

Özdeğerlendirme Raporu’nda;

a.                   Programın içinde yer aldığı akademik birimin kurum örgütlenme şeması içerisindeki konumunu ve yönetsel ilişkileri gösterilir. Bu ilişkilerdeki bağımlılıklar ve esneklikler değerlendirilir. 

b.                  Programın yönetiminde yer alan görevliler ve sorumluluklarını içeren yönetsel yapı bir şema ile anlatılır. Yönetimde yer alan görevlilerin programın kısa ve uzun dönemde kalite düzeyini geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalar, yeterlilikleri ve nedenleri açıklanır.

c.                   Programın öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yönetime katılma süreçleri ve katılımlarının nasıl örgütlendiği belirtilir. 

d.                  Programın içinde yer aldığı akademik birime bağlı diğer programlar ve bu programlarla ilişkileri anlatılır.

e.                   Programın içinde yer aldığı kurumsal yapıdaki diğer birimler ve programlarla ilişkileri tanımlanır.4.                    Program Özdeğerlendirme Çalışmaları

Bu bölümde kısaca programın özdeğerlendirme süreçleri, güçlü ve zayıf yönleri ile ilerlemeleri açıklanır. Gelişme vizyonuna ilişkin bir plan sunulur. 

Programın paydaşları (öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlar vb.) tarafından yapılan değerlendirmeler; ders içerikleri, kapsamları, veriliş biçimleri ve öğrenme çıktısı ile ilgili anket çalışmalarını kapsar. 

Programın eğitim yaklaşımı kurumun ortak görüşü olarak hazırlanır ve yöntemleri belirtilir.

 
5.                    İlerlemelerle İlgili Rapor

Programın akreditasyonun sürekliliği, Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nda belirtilen eksikliklerin giderilmesi konusunda yeterli çalışmaların yapıldığının kanıtlaması ile mümkündür. 

Aşağıdaki iki alt bölüm Özdeğerlendirme Raporu’nda açıklanması gerekenleri tanımlamaktadır. 1. Ziyaret Takımı’nın Bulgularına Yönelik Yanıtlar

Bu bölüm, programın önceki Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’ndaki “eksikliklere”, “sorunlu“ ve “dikkat çekilen” koşullara yönelik çözüm önerilerini ve yanıtlarını içerir. 2.                   MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları’ndaki Güncellemelere Yönelik Yanıtlar 

Önceki ziyaretten sonra MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları’ndaki yeni düzenlemelere yanıt olarak gerçekleştirilen değişikliklerin özeti yapılır.6.                    Programın Yaklaşımı

Bu bölümde, programın, mimarlık ortamının bileşenleri olan akademik ortam, öğretim elemanları, öğrenciler, mimarlık meslek alanı, diğer meslek alanları ve toplumla ilişkilerine yer verilir. 

Programın misyonu çerçevesinde bu bileşenlerin ele alınma biçimi ve her biri ile ilgili vizyon, hedef ve yaklaşımlar tanımlanır. İleriye dönük iyileştirmeler için uzun dönem plan ve stratejilerin dayandığı özdeğerlendirme ve istatistiksel değerler belirtilir.

Programın, bağlı bulunduğu kurum, diğer eğitim kurumları, meslek odası, diğer ilgili kurumları içeren paydaş ve ortamların beklentilerine ne ölçüde yanıt verebildiği gösterilir. 1. Mimarlık Eğitimi ve Akademik Kapsam 

Bu bölümde, programının içinde bulunduğu kuruma katkısı ve kurumundan sağladığı yararlar incelenir. 

Özdeğerlendirme Raporu’nda;

a.                   Programın öğretim elemanları ve öğrencilerinin, bağlı bulunduğu kuruma, öğretim, akademik araştırma ve bilgi üretimi, uygulama ve toplumsal katılım alanlarında sağladıkları somut yarar ve hizmetler ile sosyal ve kültürel yaşam alanlarına katkıları,

b.                   Programın, kurumdaki diğer eğitim programlarına yaklaşımları ve bu programlarla kurduğu ilişki, etkileşim ve işbirlikleri,

c.                   Öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve yöneticilerin devlete, topluma ve eğitim kurumunun sosyal ve kültürel yaşama katkısı,

d.                   Öğretim elemanları ve personele, bilgi üretme, uygulama ve geliştirebilme için sağlanan akademik ve mesleki olanaklar, kurumun programa insan kaynağı sağlamadaki katkısı 

belirtilir. 2.                   Mimarlık Eğitimi ve Öğrenciler 

Programın öğrencilere, meslek yaşamlarında lider ve girişimci olabilme becerisi kazandırmaya yönelik sağladığı destekler gösterilir.

Özdeğerlendirme Raporu’nda;

a.                   Öğrencilerin, meslek yaşamlarına hazırlanmalarında, lider ve girişimci olabilme becerisi kazanmaları, araştırma alışkanlığını ve bireysel yaratıcıklarını geliştirmeleri, ortak çalışma deneyimi edinmeleri, akademik ve mesleki etik değerleri içselleştirmeleri için sağlanan öğrenme ortamları ve olanakları,

b.                   Öğrenme merkezli yetkinlik kazandırmaya yönelik eğitim anlayışına verilen önem ve uygulanması ile ilgili yaklaşımlar 

açıklanır. 

3.                   Mimarlık Eğitimi ve Meslek Ortamı

Program, öğrencilerini kültürel farklılıklar, teknolojik gelişmeler, mimari eğilimler, yasal düzenlemeler, bilgiye erişim, kullanım olasılıklarının çeşitliliği gibi konularda meslek yaşamına nasıl hazırladığını açıklar. Mimarların üstlendiği mesleki yetki ve sorumluluklar, ilişkili mesleklerle ortak çalışmalar, işveren gereksinimlerinin karşılanmasında toplumsal yararın gözetilmesi, mimarlığın saygın ve güvenilir bir meslek olarak geliştirilmesine katkıda bulunma vb. konularda öğrencilere farkındalık kazandırma süreçleri belirtilir. 

Özdeğerlendirme Raporu’nda; 

a.                   Öğrencilerin takım çalışması gerektiren ortamlardaki rollerini ve farklı disiplinlerin sorumluluklarını nasıl kavradığı,

b.                   Öğrencilere meslek etiği farkındalığının nasıl kazandırıldığı,

c.                   Öğrencinin, mezuniyet sonrası mesleğe kayıt sürecindeki yasal koşullarla ilgili bilgi edinmesi ve bu koşulları yerine getirmesi için farkındalığın nasıl kazandırıldığı, 

d.                   Öğrencilere, mezuniyet sonrası mesleki uygulama için gerekli bilgi ve becerilerin, yaşam boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim için farkındalığın nasıl kazandırıldığı, 

e.                   Meslek odasına kayıt olan ve meslekte çalışan mezunların sayı ve oranları

tanımlanır.4.                   Mimarlık Eğitimi ve Toplum 

Öğrencilerin toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmalarında, uygun tasarım ve planlama kararlarına ilişkin yaratıcı düşünme, çözüm üretme becerilerini geliştirmede programın katkısı belirtilir. 

Özdeğerlendirme Raporu’nda;  

a.                   Fiziksel çevreyi şekillendiren çeşitli etkenlerin nedenlerini ve sonuçlarını sorgulama, irdeleme yollarının nasıl kazandırıldığı,

b.                   Çevre sorunlarını azaltacak bilgi üretiminin hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini araştırma becerisinin nasıl geliştirildiği,  

c.                   Kamu ve toplum yararı bilincinin nasıl kazandırıldığı 

açıklanır.7.                    İnsan Kaynakları 

Öğrencilerin kabul edilebilir düzeyde bir öğrenim yapabilmelerini sağlayacak insan kaynaklarının son iki yıl içerisindeki durumu gösterilir. 1. Öğretim Elemanları 

a.                   Tam ve yarı zamanlı öğretim eleman sayısı ve birbirine oranı; tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarının toplam öğrenci sayısına oranı; her ders için öğretim elemanı/öğrenci sayısı oranları tasarım stüdyo dersi için öğretim elemanı/öğrenci sayısı oranları verilir. Oranların yeterliliği öğretim elemanlarının eğitim dışı yükleri de göz önünde tutularak değerlendirilir. 

b.                   Program yöneticilerinin kalite düzeyini geliştirmek için yeterli zaman ayırma potansiyeli açıklanır. Sekretarya desteği değerlendirilir. 

c.                   Öğretim elemanlarının ders yüklerinin, mesleki gelişmeleri ile toplum, bilim ve sanata katkıları için yapacakları araştırma ve çalışmalara olanak tanıyacak oranlarda olmasının kural ve uygulamaları anlatılır. Tam zamanlı öğretim elemanlarına program tarafından verilmiş olan eğitim ve diğer sorumlulukların son iki yıl içerisinde her bir öğretim elemanına göre dağılımı bir tabl