MiAK-MAK ÇALIŞMA ESASLARI (2020)

(01.02.2020 MiAK 1. Genel Kurulu Kararı)


MADDE 1: Dayanak, Amaç ve Kapsam 

Bu Çalışma Esasları belgesi, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği (MiAK) Tüzüğünün 12. Maddesinin (g) bendi ve 17. Maddesi ile TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır. Çalışma Esasları belgesinin amacı, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği’nin Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MAK) olarak MiAK-MAK’ın amacı, yapısı, görevleri ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Bu belge, MiAK-MAK ile ilgili, Genel Kurul kararıyla belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsar. 


MADDE 2: Tanımlar ve Kısaltmalar 

Bu yönetmelikte geçen: 

     a) MiAK, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneğini,

     b) Genel Kurul, MiAK Genel Kurulunu,

     c) Yönetim Kurulu, MiAK Yönetim Kurulunu,

     d) MiAK-MAK, MiAK adına mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürüten Mimarlık Akreditasyon Kurulunu, 

     e) Ölçütler, mimarlık eğitim programlarının akreditasyonunda kullanılacak MiAK-MAK Değerlendirme Ölçütlerini,

     f) MOBBİG, MiAK-MAK üyelerinin seçimine de yardımcı olan Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu’nu, 

tanımlamaktadır. 


MADDE 3: Mimarlık Programlarının Akreditasyonun Amaçları 

Mimarlık programlarının akreditasyonun amacı, toplumsal refah ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için daha iyi eğitilmiş mimarlar yetiştirmek üzere, mimarlık eğitimini değerlendirme ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmektir.  Mimarlık eğitiminin akreditasyonu, bir eğitim kurumunun verdiği mimarlık programını başarıyla tamamlayan mezunlarının, mesleki pratik için yeterli (asgari / gerekli) tasarım becerisi, teknik ve mesleki bilgi ve etik formasyona sahip, yetkin mimarlar olarak eğitilmelerini garanti altına almayı hedefler. 


MiAK-MAK, kendi oluşturduğu belgelerde tanımlanan "program değerlendirme ve akreditasyon" faaliyetlerini yerine getirirken, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı gözetir: 

     a) Asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan mimarlık programlarını kendi talepleri üzerine değerlendirerek akredite etmek ve ilgili paydaşları bu konuda bilgilendirmek, 

     b) Mimarlık alanındaki mevcut eğitim programlarının sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi ve yeni kurulacak programlar oluşturulmasında asgari ölçütleri tanımlayarak yönlendirici rol oynamak, 

     c) Mimarlık eğitiminin gelişimini teşvik etmek. 


MADDE 4: Mimarlık Programları Akreditasyon Kurulu (MiAK-MAK) 

Mimarlık Akreditasyon Kurulu, mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonuna yönelik faaliyetleri yürütür. MiAK’ın tüm resmi belgeleri ve yazışmalarında bu kurul kısa adıyla "MiAK-MAK" olarak anılır. 


     4.1. MiAK-MAK'ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

      a) Mimarlık Akreditasyon Kurulu amacı, yapısı, görevleri, çalışma esasları ile mimarlık eğitimine yönelik politika, değerlendirme ve akreditasyon ölçütlerini belirler. 


      b) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının ve YÖK tarafından diğer ülkelerde kurulan özel statülü devlet üniversitelerinin mimarlık lisans programlarının MiAK adına akreditasyonu için gerektiğinde ayrıntılı ayrı bir program düzenler, uygular ve akreditasyon kararlarını alır. 

      c) Mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve işlevsellikleri üzerine politikalar, yöntemler ve ölçütler belirler. Yürürlükteki politikaları, yöntemleri, değerlendirme ve akreditasyon ölçütlerini gözden geçirerek değişiklikler önerir. 

      d) Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak Program Ziyaret Takımlarını ve bu takımlarda görev alacak takım başkanı ve üyeleri ile MiAK gözlemcilerini belirler. 

     e) Program Ziyaret Takımları ve Kurul üyelerinin eğitilmesini sağlar. 

      f) Program Ziyaret Takımlarının değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini, MiAK-MAK tarafından oluşturulan ölçütler çerçevesinde yapmasını sağlar. 

     g) Kendi talebiyle başvuran ve değerlendirme ölçütlerini sağlayarak akredite edilen mimarlık programlarını belirler; toplumu, öğrenci adaylarını, öğrenci danışmanlarını, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, mesleki kurumları, ilgili işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere akredite olan bu kurumları düzenli olarak duyurur.

     h) Kurul bütçesini, çalışma programını ve çalışma raporunu hazırlar. 

      i) Bu görev ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Kurul çalışmalarını Danışma Kurulu ve Program Ziyaret Takımları ile birlikte yürütür. 

      j) Danışma Kurulu ve Program Ziyaret Takımları Mimarlık Akreditasyon Kuruluna amaçlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. 

     k) Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleri ile ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini yapar.


    4.2. MiAK-MAK Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev Süreleri 

      a) Mimarlık Akreditasyon Kurulu; yedi (7) üyeden oluşur. Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyeleri mimarlık eğitiminin değerlendirilmesi çalışmalarında en az 15 yıl deneyim sahibi olan mimarlık bölümü öğretim üyeleri veya en az 15 yıl deneyimli mimarlar arasından belirlenir. 

      b) Yedi (7) üyenin beş (5) tanesi MOBBİG tarafından oluşturulan adaylar arasından, diğer iki (2) üye TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenir. 

      c) Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. 


   4.3. MiAK-MAK Üyelik Koşulları 

     a) MiAK-MAK üyeleri mimarlık eğitiminde ve/veya mesleğinde deneyimli olmalıdır.

     b) Akademik üyeler, rektör, rektör yardımcısı, dekan ve mimarlık bölüm başkanı olanlar dışındaki öğretim üyeleri olabileceği gibi, emekli öğretim üyeleri de olabilir. 

     c) Akademik üyelerin yurt içinde veya yurt dışında akreditasyon verilmiş̧ mimarlık programlarında deneyimli olmaları beklenir. 

     d) Akademik üyeler dışındaki üyelerin mimarlık eğitimi, mimarlık kalite süreçleri alanlarından en az birinde deneyimli olmaları beklenir.

     e) TMMOB Mimarlar Odası temsilcileri dışındaki MiAK-MAK üyelerinin mimarlık programlarının değerlendirilmesini gerçekleştiren MiAK-MAK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda en az iki (2) ziyaret takımında değerlendirme yapmış ya da başvuru yapan programları değerlendirmeye hazırlamış olmaları beklenir. 

     f) Bir kişi aynı zamanda MiAK Denetim Kurulu üyesi ve MiAK-MAK üyesi olamaz.


   4.4. MiAK-MAK Toplantıları ve Çalışma Esasları

     a) MiAK-MAK'ın işleyişinden MiAK-MAK başkanı sorumludur. MiAK-MAK başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda MiAK-MAK'ın işleyişini başkan adına yürütür. 

     b) MiAK-MAK, her yıl en az dört (4) toplantı yapar. MiAK-MAK başkanı toplantı çağrısını, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce, MiAK üyelerine, Yönetim Kurulu temsilcisine ve Yönetim Kurulu Başkanına gündemle birlikte yazılı veya elektronik posta ile iletir. 

     c) MiAK-MAK üyeleri MiAK-MAK toplantılarına bizzat katılmak zorundadır; yerlerine temsilci gönderemezler. Birbiri ardına üç̧ toplantıya özür bildirmeksizin katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

     d) MiAK-MAK toplantıları üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır. 

     e) MiAK-MAK toplantıları MiAK Yönetim Kurulu üyelerinin katılımına açıktır, ancak MiAK-MAK ile MiAK Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan MiAK Yönetim Kurulu üyesi veya diğer bir Yönetim Kurulu üyesi her MiAK-MAK toplantısına oy hakkı olmadan katılır. 

     f) Yönetmelik, yönerge ve ölçütlerle ilgili önerilerin belirlenmesi ve akreditasyon kararları en az beş̧ (5) oy ile diğer kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır. 

     g) Olağan MiAK-MAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınmasının dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda, posta, faks, e-posta ve Web sayfası gibi haberleşme ve oylama araçları kullanılarak, sanal toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de yukarıda (d) ve (f)'de belirtilen koşullar geçerlidir.


    4.5. MiAK-MAK'ın MiAK Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi 

MiAK-MAK ile MiAK Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere, MiAK- MAK başkanı MiAK Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır. Ancak MiAK-MAK başkanının aynı zamanda MiAK Yönetim Kurulu Üyesi olması halinde MiAK Yönetim Kurulu üyesi olarak oy hakkını kullanır. 


    4.6. MiAK-MAK Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçilmesi 

MiAK-MAK’da görev süresi dolan üyelerin yerine Madde 4.2’deki usullere göre yeni üyeler belirlenir. 


Kurul üyeleri kendi aralarında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçerler. Başkan, MiAK-MAK’ı temsil etmek, gerekli gördüğünde olağanüstü toplantıya çağırmak, Kurul’un düzenli, uyumlu ve hukuka uygun çalışmasını sağlamak, MiAK-MAK ile MOBBIG ve TMMOB Mimarlar Odası arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı Kurul yönetimini Başkan adına yürütür. 


    4.7. MiAK-MAK Üyeliğinden Ayrılma 

Görev süresi dolmadan MiAK-MAK üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma durumunda, aşağıdaki kurallara göre işlem yapılır:

a) MiAK-MAK başkanının ayrılması durumunda yerine MiAK-MAK üyeleri aralarından yeni başkanı seçer.

b) b)  TMMOB Mimarlar Odası’nın belirlediği üyenin ayrılması durumunda aday önerilerini otuz (30) gün içinde MiAK’a bildirir. Yeni temsilciler Madde 4.2 uyarınca belirlenir. 

a) c)  MOBBİG’in belirlediği üyenin ayrılması durumunda yeni üye ilk MOBBİG Toplantısında seçilir.


MADDE 5: Mimarlık Programlarının Akreditasyonun Amaçları 

Mimarlık programlarının akreditasyonun amacı, toplumsal refah ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için daha iyi eğitilmiş mimarlar yetiştirmek üzere, mimarlık eğitimini değerlendirme ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmektir. 


MADDE 6: Program Değerlendirmek Üzere Ziyaret Takımı Belirleme 

MiAK-MAK, mimarlık programlarının akreditasyonunda görev alacak Program Ziyaret Takımları ve bu takımlarda görev alacak takım başkanı ve üyeleri ile MiAK gözlemcilerini aşağıdaki usullere göre belirler: 


    6.1. Ziyaret Takımı 

     a) MiAK-MAK, Niyet Mektubu kabul edilen mimarlık programlarının akreditasyon sürecini yürütmek üzere Ziyaret Takımı belirler.

     b) Akreditasyon değerlendirmeleri programı Ziyaret Takımı tarafından yapılır. 

     c) Ziyaret takımı, biri takım başkanı olmak üzere üç üye, biri öğrenci olmak üzere iki 
MiAK-MAK gözlemcisi ve bir kurum gözlemcisinden oluşur.

     d) Takım başkanları, tercihen daha önceden Ziyaret Takımında görev almış olan 
deneyimli program değerlendiricileri arasından seçilir. 

     e) Ziyaret Takımı üyelerinde en az 15 yıl meslek deneyimi aranır.

     f) ProgramZiyaretTakımları MiAK-MAKAkreditasyonSüreçleriBelgesi 
gözetilerek ve bu belgeye uygun şekilde oluşturulur. 

     g) Akreditasyon sürecinin başlangıcından tamamlanmasına kadar ki süreçte, seçilen 
Ziyaret Takımı üyelerinin değerlendirilecek mimarlık okulu ile yönetici ve/veya eğitimci olarak organik ilişkisi olamaz.    6.2. Program Ziyaret Takımları 


     a) Mimarlık eğitiminde önemli düzeyde deneyimli kişilerin yer aldığı Program Ziyaret Takımı havuzu oluşturulur. 

     b) Ziyaret Takımı, değerlendirilecek programların uzmanlık alanlarına uygun şekilde Program Ziyaret Takımı havuzundan seçilir. 

     c) Her Ziyaret Takımı’nın ziyaretlerde görev almadan önce MiAK-MAK tarafından düzenlenen akreditasyon koşulları ve süreçleri ile ilgili bir eğitim programını tamamlamış olması; zorunlu haller dışında en az bir Ziyaret Takımında üye ya da gözlemci olarak yer almış̧ olması beklenir. 

    d) Ziyaret Takımı’ndaki akademik üyelerin yurt içinde veya yurt dışında akreditasyon almış̧ mimarlık programlarında ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları beklenir. 

    e) Ziyaret Takımı’nda akademik üyeler dışındaki üyelerin mimarlık eğitimi ve mimarlık kalite süreçleri alanlarından en az birinde deneyimli olmaları beklenir. 

     f) Programdeğerlendiricisihavuzundayeralacakkişilerbelirlenirken,akademisyen / profesyonel, kadın/erkek dengesi, kurumlar arası denge gibi diğer özellikler de dikkate alınır. 

     g) Program Ziyaret Takımı havuzunun oluşturulmasında uyulacak kurallar MiAK- MAK tarafından belirlenir. 


    6.3. Öğrenci Değerlendiriciler 

     a) Program Ziyaret Takımına seçilecek öğrenci adaylarının, seçildikleri tarihte mimarlık dalında bir lisans programına kayıtlı olmaları beklenir.

     b) Program Ziyaret Takımına seçilecek öğrenci adaylarının disiplin cezası almamış̧ olması gereklidir. 


    6.4. Gözlemciler 

     a) Gerekli durumlarda, MiAK üyeleri, Ziyaret Takımı adayları, yurt içi ve yurt dışındaki akreditasyon kurumlarından temsilciler, takım başkanlarının ve ilgili kurumların onayı alınmak koşuluyla ve MiAK-MAK kararıyla Ziyaret Takımlarına gözlemci olarak katılabilirler.

    b) MiAK-MAK’ın yurt dışı akreditasyon kuruluşlarıyla yapacağı işbirliği kapsamında, her yıl oluşturulan program ziyaret takımlarının en az birine, bu kuruluşların birinden dış gözlemci sıfatıyla bir temsilci katılabilir. Dış gözlemci istenecek kuruluşlar ve ilgili düzenlemeler MiAK-MAK tarafından belirlenir. 


MADDE 7: MiAK-MAK Eğitimleri 

     a) Tüm yeni MiAK-MAK üyelerinin bir eğitimden geçme zorunluluğu vardır. Bu eğitimde MiAK politikaları ile MiAK-MAK'ın yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında yeni MiAK-MAK üyeleri bilgilendirilir. 

     b) Program Ziyaret Takımı havuzuna alınacak üyelerin bir eğitimden geçme zorunluluğu vardır. Program Ziyaret Takımı eğitimine katıldıktan sonra üç̧ yıl süreyle Ziyaret Takımı üyesi olarak bir görev yapmayan üyelerin yeni görev üstlenmeden önce kendilerini güncellemek üzere Ziyaret Takımı eğitim programına tekrar katılmaları gerekir. Bu eğitimde Ziyaret Takımı üyelerinin MiAK-MAK değerlendirme ölçütlerini gerekli derinlikte öğrenmeleri ve Ziyaret Takımı üyelerinden beklenen beceri ve davranışları edinmeleri beklenir.

     c) Program Ziyaret Takımına seçilecek öğrenci adaylarının da MiAK-MAK Ziyaret Takımlarında görev almadan önce bir eğitimden geçme zorunluluğu vardır.

    d) MiAK-MAK, akreditasyona almak üzere başvuru yapmayı planlayan kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları / eğitimleri düzenler. 

    e) MiAK-MAK eğitimlerin düzenlenmesi için gerekirse bir Eğitim Komitesi kurabilir. 


MADDE 8: MiAK-MAK Değerlendirme Ölçütleri 

MiAK-MAK program değerlendirmelerinde kullanılan ölçütleri ve bir mimarlık programının akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları belirler ve bunları MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları Belgesi ile düzenler. 


MADDE 9: Çıkar Çatışması ve/veya Çakışması 

Çıkar çatışması ve/veya çakışması ile ilgili prensipler ve uygulamalar MiAK-MAK tarafından düzenlenip, yayımlanan MiAK-MAK Etik Kurallar Belgesi’nde tanımlanan esaslar doğrultusunda belirlenir ve yürütülür. 


MADDE 10: Gizlilik 

     a) Kurumlar tarafından verilen bilgiler MiAK-MAK üyeleri, MiAK-MAK çalışanları ve Program Ziyaret Takımları tarafından gizlilik içinde kullanılır ve ilgili kurumun yazılı izni alınmadan açıklanamaz. 

     b) MiAK Yönetim Kurulu ve MiAK-MAK toplantılarında değerlendirme ve tartışma amacı ile dağıtılan dokümanlar, programların menfaatleri ya da çıkar çatışması gözetilerek gizli belge olarak değerlendirilir ve bunların içeriği gizli bilgidir. 

     c) Bu tür belgelerin ve akreditasyon kararlarının içerikleri, ancak görevli kişiler tarafından ve tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir. 


MADDE 11: İtirazlar 

İtiraz ya da yeniden değerlendirme istemlerinde, MiAK-MAK'ın karar aldığı sırada geçerli olan MiAK-MAK tarafından belirlenmiş iç hukuk belgeleri; MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları Belgesi, MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi ve MiAK-MAK Etik Kurallar Belgesi esas alınır. 


MADDE 12: Kalite Güvencesi 

MiAK-MAK kurduğu sistemin kalitesini güvence altına almak, sürekli iyileştirmek üzere düzenli olarak iç ve dış kalite değerlendirme kurumlarınca izlenmesi için, bir Kalite Güvence Sistemi kurar ve bunu uygular. 


    12.1. Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme 

MiAK-MAK'ın kurup uyguladığı akreditasyona esas olan sistemin işleyişini güvence altına almak ve kalitesini sürekli yükseltmek üzere gerekli kalite politikaları MiAK-MAK tarafından belirlenir ve bunların nasıl sağlanacağı MiAK-MAK Kalite Güvence Belgesi ile tanımlanır. 


    12.2. Dış Değerlendirme 

MiAK-MAK, İç kalite denetimlerinin yanı sıra bir dış kalite değerlendirme kurumunca belli aralıklarla denetlenmek üzere bir kalite sistemi kurar. Bu denetlemelerin yaptırılacağı kuruluşlar ve zamanlamaları, MiAK-MAK'ın ulusal ve uluslararası tanınma gerekleri de göz önüne alınarak MiAK-MAK ve MiAK Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. 


MADDE 13: Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu 

MiAK-MAK program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirmek ve hesap vermekten sorumludur. Bu amaçla, aşağıdaki bilgi ve belgeler MiAK web sayfasında yayınlar: 

     a) MiAK ve MiAK-MAK 'in amaçlarını ve işleyişini belirleyen dernek tüzüğü ile genel kurul kararları ve MiAK-MAK tarafından hazırlanan her türlü iç hukuk / işleyiş belgesi (koşullar ve süreçlere ilişkin belgeler), 

     b) MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları Belgesi,

     c) MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi, 

     d) MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Takvimi (yıllık),

     e) MiAK-MAK Kalite Güvence Belgesi, 

     f) MiAK Etik Kuralları Belgesi, 

     g) Program değerlendirmesi ve akreditasyonu amacıyla MiAK-MAK'a başvuracak 
yükseköğretim kurumlarına yönelik, değerlendirme ve akreditasyon sürecini ve kapsamını açık olarak tanımlayan özdeğerlendirme raporu formatı, değerlendirme süreci ve yöntemine dair programların yararlanabileceği farklı nitelikte belgeler, sunumlar ve eğitim malzemeleri

     h) MiAK-MAK’ın değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri dahil, iki yıllık çalışmalarını özetleyen Dönem Çalışma Raporu,

      i) MiAK-MAK tarafından akredite edilmiş mimarlık programlarının listesi (programa özel verilen akreditasyonun koşullarını ve süresini içerecek şekilde). 


MADDE 14: MiAK-MAK Belgelerinin Saklanması 

     a) MiAK-MAK çalışmaları ile ilgili belgeler ve raporlar düzenli biçimde arşivlenir ve saklanır. Yönetim Kurulu Başkanı, MiAK-MAK’ın resmi belgelerinin ve raporlarının güvenli biçimde arşivlenmesi ve saklanmasını temin eder. 

     b) MiAK-MAK, akreditasyon verdiği programların listesini, verilen akreditasyonların türlerini ve geçerlik sürelerini kayıt altında tutar.

     c) Akreditasyon süreci ve sonuçlarına ilişkin belgeler ve raporlar dâhil, MiAK-MAK çalışmaları ile ilgili belgelerin ve raporların saklanma usulleri ve süreleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanan Arşivleme Yönergesi ile düzenlenir.


MADDE 15: MiAK-MAK Ofisi

    15.1. MiAK Genel Sekreteri 

MiAK-MAK’ın görevlerini yerine getirmesini sağlamak üzere, mimarlık eğitimi bilgisine sahip ve akreditasyon konusunda uzman, tam zamanlı olarak görev yapacak en az (1) bir kişi, MiAK tarafından MiAK ve MiAK-MAK Genel Sekreteri olarak belirlenir ve görevlendirilir. Genel Sekreter MiAK Yönetim Kurulu ile MiAK-MAK arasındaki eşgüdümü sağlar, MiAK-MAK’ın ve MiAK’ın faaliyetlerini yürütür ya da yürütülmesini sağlar. Genel Sekreter, MiAK Yönetim Kurulu ve MiAK-MAK Başkanına karşı sorumludur.


    15.2. MiAK-MAK İktisadi İşletmesi 

İktisadi İşletme, MiAK Tüzüğüne uygun biçimde, kapsamı ve ayrıntısı MiAK-MAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili her türlü parasal işlemleri yürütür. İktisadi İşletme doğrudan MiAK Yönetim Kurulu tarafından yönetilebileceği gibi, bu amaçla hizmet alımı yapılabilir ya da bir veya daha fazla müdür personel tarafından yönetilir. İşletme Müdürleri personeli MiAK Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 


MADDE 16: MiAK-MAK Çalışma Esasları Belgesinde Değişiklik 

     a) Bu Çalışma Esasları belgesi üzerindeki değişiklik önerileri ve değişikliklerin işlerlik tarihleri Genel Kurul'a MiAK-MAK tarafından sunulur. Tüzük değişikliği gerektiği durumda Çalışma Esasları belgesi değişiklikleri ile Tüzük değişikliği önerileri Genel Kurul'a birlikte sunulur.

     b) MiAK-MAK tarafından hazırlanan bu Çalışma Esasları belgesine yönelik değişiklik önerileri, Genel Kurulun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır. 


MADDE 17: Yürürlük 

MiAK-MAK Çalışma Esasları belgesi Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 


MADDE 18: Yürütme 

MiAK-MAK Çalışma Esasları belgesi hükümlerini MiAK-MAK Başkanı ve MiAK Yönetim Kurulu Başkanı birlikte yürütür. 


GEÇİCİ MADDE 1: 

Dernek kuruluş aşamasında, MOBBİG ve TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’nce seçilmiş ve dernek kurucuları arasında olan mevcut Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyeleri, seçilerek göreve başladıkları tarih esas olmak üzere, doğrudan MiAK-MAK üyesi olarak göreve devam ederler.